Strategier för likvärdig skola

Varför är det så stort fokus på matriser, betygskriterier och examinationer? För att ha ryggen fri. För att regleringen är otydlig. För att ingen har tagit kommandot över skolans struktur och gett den en riktning. Många skolor arbetar på ett helt fantastiskt sätt och lyckas hålla alla bollar i luften, de både siktar och når mål.

Andra tappar sina bollar, eller kastar dem i fel korgar. 

Vi har identifierat några framgångsfaktorer som får fler att nå längre. 

  1. Gemensam veckoplanering med genomgång av uppgifter/prov/läxor. När ska de vara klara? Vad ska vara klart? Hur ska man göra? Vem kan hjälpa? Lämna inte eleven ensam med en digital skolplattform. Komplettera med samtal – visa, stötta och planera tillsammans. Kanske på mentorstid eller samling?
  1. Läxor endast som förberedelse eller färdighetsträning. Till exempel läsläxa, repetition, flippat klassrum inför genomgång och liknande. Det ska aldrig handla om vilka förutsättningar man har att få stöttning i hemmet. Alla uppgifter som behöver förklaras, diskuteras eller exemplifieras ska skötas i skolan med stöttning av pedagog.
  1. Konstruktiv och lärande återkoppling. Gemensam genomgång, samtal och diskussioner. Framåtsyftande kommentarer som ger information om vad som gick fel och hur det kan utvecklas. Positiv återkoppling för att lyfta det som fungerar. “Här tänkte du helt rätt”, “snygg formulering”, “där fångade du innehållet på ett bra sätt”. Poängtera att det är ett naturligt steg i lärandet att göra fel.
  1. Avgränsade och tydliga uppgifter som sker i flera steg. Till exempel kort introduktion, arbete i par, jämföra i grupp, lyfta i helklass. Ta rollen som ledare i klassrummet och styr arbetet.
  1. Synliggör lärandet. Vad är syftet med undervisningen? Vad ska lektionen handla om? Vad ska vi lära oss? Knyt ihop lärandet i slutet av lektionen. Nådde vi vårt syfte? 

  1. Rama in lektionen och strukturera arbetet. Lista det som ska hända under lektionen. Skriv upp annat som kan distrahera; tider för lektionens början och slut, dagens lunch, läxor och annat.
  1. Relationen. I varje klassrum sitter individer. Se dem, tala med dem – skratta tillsammans. Bygg en tillit och flexibilitet som ger lärande, likvärdighet och utveckling. 
  1. Reflektera över läromedel. Läromedel är ett fantastiskt komplement till undervisningen. Att stimulera och väcka lust till lärande och fördjupning genom olika väl utvalda läromedel – digitala och analoga – ger mervärde för eleven och befäster kunskaperna.
  1. Studieteknik. Hur lär man? Svårare än man kan tro. På UR finns fina filmer med studietips att använda med eleverna:  https://www.ur.se/orkaplugga/

#likvärdighetiskolan #pisarapporten #larerefoljerlarare #larerepainstagram #skolavslutning #matriser #ramlektion #synliggjortlärande #demokrati #skolledare #lärare #whenyouarelarare #läxfriskola #detomätbarasrenässans #planering #agilskola #skolutveckling #rättvisutbildning #relation #studieteknik #NPF #läromedel #läraförlivet #undervisning #ramlektion #bedömning #återkoppling #formativbedömning #urskola #orkaplugga #sometimesyouwinsometimesyoulearn #growthmindset 

Pisaskutan

Årets Pisarapport visar på en positiv trend när det gäller svenska elevers kunskaper. Sedan bottennivån 2012 så går det alltså bättre rent akademiskt för skolelever i Sverige. Härligt att se att olika insatser ger resultat. Dock ser vi trots god kunskapsutveckling idag stora resultatskillnader mellan olika elevgrupper och skolor. Bristande likvärdighet är en sårbarhet för ett demokratiskt samhälle. 

Kan det vara så att man satt så stort fokus på det som är mätbart att man lämnat det omätbara i bakgrunden? Det omätbara, de mjuka värdena – de som bygger hela människor och skapar hållbara samhällen och organisationer. 

Inom välfärden i stort så sker just nu ett paradigmskifte. Likvärdighet och trygghet är inte längre en självklarhet. 

Kanske är det för skolans del så att detta bottnar i det faktum att varje rektor, lärare och pedagog tvingas agera politiskt i sina roller som närbyråkrater och ständigt prioritera bland olika krav och resurser. 

Det är orimligt att det saknas en gemensam hållning gällande lärmiljö, anpassningar, skolnärvaro och likvärdighet. En stöttning i balansen mellan det mätbara och det omätbara behöver komma till genom en systematisk organisation. Samsyn och tydlig riktning behöver komma från politiskt sakkunnigt håll för att sedan förankras och stråla ner i verksamheten. 

Att vi nu styrt vår mätbara Pisaskuta mot bättre resultat betyder att det är möjligt att göra detsamma kopplat till det hållbara och relationella. 

Hållbarhet inifrån och ut – Skolbyrån 

#hållbarhet #agenda2030 #välfärd #skolpolitik #skolledare #lärarepåinstagram #skolverket #npf #hemmasittare #problematiskskolfranvaro #trygghet #tilläggsbelopp #modernstad #moderntsamhälle #samhällsbyggare #anpassningar #tillgänglighet #barnibehov #pisa #pisa 2019 #detomätbarasrenässans #jonnabornemark

Skolan och samhället

Skolan är utsatt för ständigt tyckande. Ett medialt fokus på det som inte fungerar blir bränsle för en negativ spiral. Det finns många utmaningar idag, mycket att förhålla sig till – och skydda sig mot. Men också mycket att bejaka, och bygga vidare på. 

Samhället stänger ner stöttande institutioner som fritidsgårdar, bygger bostäder på idrottsanläggningar, låter grannar bestämma att idrottande är oväsen. 

Allt detta är skrämmande kortsiktigt. Vad händer med unga som inte har en vuxenvärld att luta sig mot, eller en vardag med struktur och mening? När politiken strålar uppifrån och ner utan att hitta platser att ankra på – då är det lätt att tappa fotfästet och ta till kortsiktiga lösningar.  Skolan O C H samhället behöver gemensamt hitta en konstruktiv väg framåt. 

H U R gör vi för att det ska fungera? Skolan, idrotten och fritidsgården kan och ska vara platser där unga växer in i samhället, där de övar sig i empati, samarbete och självkänsla. 

#Skolbyrån  – strategier för starka och fungerande organisationer #skolutveckling #skolledare #samhälle #idrott #fritidsgård

Kortsiktighet

Skolan är utsatt för ständigt tyckande. Ett medialt fokus på det som inte fungerar blir bränsle för en negativ spiral. Det finns många utmaningar idag, mycket att förhålla sig till – och skydda sig mot. Men också mycket att bejaka, och bygga vidare på. 

Samhället stänger ner stöttande institutioner som fritidsgårdar, bygger bostäder på idrottsanläggningar, låter grannar bestämma att idrottande är oväsen. 

Allt detta är skrämmande kortsiktigt. Vad händer med unga som inte har en vuxenvärld att luta sig mot, eller en vardag med struktur och mening? När politiken strålar uppifrån och ner utan att hitta platser att ankra på – då är det lätt att tappa fotfästet och ta till kortsiktiga lösningar.  Skolan O C H samhället behöver gemensamt hitta en konstruktiv väg framåt. 

H U R gör vi för att det ska fungera? Skolan, idrotten och fritidsgården kan och ska vara platser där unga växer in i samhället, där de övar sig i empati, samarbete och självkänsla. 

#Skolbyrån  – strategier för starka och fungerande organisationer#skolutveckling #skolledare #samhälle #idrott #fritidsgård